ZAJĘCIA REALIZOWANE POZA PRACOWNIAMI

Zajęcia terapii ruchem

Celem tych zajęć jest: usprawnianie ogólnej kondycji ruchowej oraz podnoszenie wydolności ruchowej dzięki udziałowi w grach i zabawach ruchowych, zajęciach terenowych, hipoterapii i żeglarstwa.

Psychoedukacja - zajęcia z psychologiem

Celem tych zajęć jest: edukacja uczestników w zakresie radzenia sobie z chorobą lub doświadczaniem niepełnosprawności.

Relaksacja - zajęcia z psychologiem

Celem tych zajęć jest: osiąganie stanu relaksacji prowadzące do ogólnego rozluźnienia, uspokojenia, wyciszenia i w efekcie lepszych relacji interpersonalnych.

Zajęcia z autoprezentacji

Celem tych zajęć jest: wyrobienie umiejętności zaprezentowania się przed obiektywem a przez to, wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz pewności siebie.

Muzykoterapia

Celem tych zajęć jest: nauka śpiewu i gry na prostych instrumentach oraz nauka oddechu, poprawnej dykcji i emisji głosu.

Zajęcia logopedyczne

Celem tych zajęć jest: poprawa komunikacji werbalnej i pozawerbalnej oraz doskonalenie poprawnej wymowy i dykcji jak również rozwijanie mowy czynnej i biernej.

Zajęcia rewalidacji indiwidualnej

Celem tych zajęć jest: usprawnianie umiejętności spostrzegania i odbierania wrażeń, poprawa tempa spostrzegania, usprawnianie koncentracji uwagi i pamięci oraz usprawnianie procesu myślenia.